Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 272 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Dobry start (300 dla ucznia))

wsteczWstecz

2019-08-27, 12:59:05
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1160)

2019-08-27, 12:59:02
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1160)

2018-06-13, 12:49:54
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1160)

2018-06-13, 12:30:21
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1160)

2018-06-13, 12:30:15
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1160)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

4. Słownik użytych pojęć (idp1160)

Dziecko - oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą";

Niepełnosprawność - oznacza to:
a) potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),
b) potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
c) umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
–niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
–całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
–posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
d) znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
–niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
–całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
–stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
–posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
–niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Opiekun faktyczny - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie;

Osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie;

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji