Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 487 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Fundusz alimentacyjny)

wsteczWstecz

2020-07-03, 14:14:49
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
Typ elementu: publikacja (idp79)

2017-08-03, 20:32:44
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
Typ elementu: publikacja (idp79)

2017-08-03, 16:44:30
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
Typ elementu: publikacja (idp79)

2016-01-06, 11:28:58
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 1. Osoby uprawnione
Typ elementu: publikacja (idp79)

2013-10-16, 12:40:55
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Osoby uprawnione
Typ elementu: publikacja (idp79)

2012-07-03, 16:48:56
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 1. Osoby uprawnione
Typ elementu: publikacja (idp79)

2012-07-03, 16:48:52
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 1. Osoby uprawnione
Typ elementu: publikacja (idp79)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

1. Osoby uprawnione (idp79)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) obywatelom polskim.
2) cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji