Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 483 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Fundusz alimentacyjny)

wsteczWstecz

2020-07-03, 14:12:28
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2020-07-03, 14:12:23
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2017-08-03, 16:46:22
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2016-05-13, 10:20:33
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2016-01-06, 12:15:19
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2016-01-06, 11:35:28
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2016-01-06, 11:23:24
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2016-01-06, 11:22:48
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2016-01-06, 11:22:41
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2013-10-16, 12:41:32
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2012-07-15, 16:04:59
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2012-07-03, 16:55:25
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

2012-07-03, 16:55:22
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 4. Zasady ustalania dochodu
Typ elementu: publikacja (idp82)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

4. Zasady ustalania dochodu (idp82)

Dochód - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych (patrz ustawa o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w art.9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z art.9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego.
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach opisanych wyżej, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji