Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 554 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Stypendia i zasiłki szkolne)

1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Data opublikowania: 2020-09-11, 12:20:58
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

rejestr zmianrejestr zmian...


2. Kto może złożyć wniosek?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

1) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
2) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Data opublikowania: 2020-09-11, 12:22:57
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

rejestr zmianrejestr zmian...


3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.

Zasiłek szkolnymoże być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

Data opublikowania: 2020-09-11, 12:24:45
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

rejestr zmianrejestr zmian...


4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

Data opublikowania: 2020-09-11, 12:25:54
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

rejestr zmianrejestr zmian...


5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

1) Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne/fizyczne/chemiczne/astronomiczne.
2) Tornister/plecak szkolny/torba szkolna - max 1 sztuka na rok szkolny na 1 dziecko.
3) Ubiór sportowy:
a) spodenki gimnastyczne – max 2 sztuki na rok szkolny na 1 dziecko,
b) koszulki gimnastyczne – max 2 sztuki na rok szkolny na 1 dziecko,
c) dres lub spodnie sportowe + bluza sportowa – max 2 szt. na rok szkolny na 1 dziecko,
d) obuwie sportowe/adidasy/trampki/tenisówki – max 2 szt. na rok szkolny na 1 dziecko.
4) Przybory i strój do nauki zawodu.
5) Artykuły szkolne (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.).
6) Pomoce edukacyjne (np.: instrumenty muzyczne, mikroskop, abonament internetowy - od września do czerwca, multimedialne programy edukacyjne).
7) Komputer (raz na 3 lata), oprogramowanie, drukarka (raz na 3 lata), papier do drukarki, tusze do drukarki.
8) Mundurek szkolny wymagany przez szkołę,
9) Basen - strój kąpielowy, klapki, okularki, czepek,
10) Koszt wyjazdu na zajęcia edukacyjne realizowane w ramach „Zielonej Szkoły” - potwierdzenie udziału przez organizatora wyjazdu/wychowawcę klasy.
11) Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych ( językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, itp.).
12) Opłata za udział w wycieczkach szkolnych (potwierdzenie udziału przez wychowawcę) np. do kina, teatru, muzeum, itp.
13) Opłata za internat/bursę – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych.
14) Zwrot kosztów dojazdu do szkoły – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych.

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Paragony nie będą uwzględniane.
W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 obowiązują faktury za:

1. Zakup podręczników i artykułów szkolnych od sierpnia 2020 r.
2. Internet – od września 2020r. do czerwca 2021 r.
3. Pozostałe wydatki – wg wykazu wydatków kwalifikowanych

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.:
1) okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny,
2) odzież i obuwie służące do codziennego użytku (kurtki, swetry, bielizna, koszule, sukienki, spódnice, płaszcze, skarpetki, rękawiczki, czapki, podkoszulki, itp.)
3) termosy, kubki termiczne, boxy śniadaniowe,
4) opłaty:
a) za komitet rodzicielski,
b) za wyżywienie w szkole,
c) na ubezpieczenia uczniów,
d) za naprawę sprzętu komputerowego,
e) koszty wysyłki towaru zamówionego np. przez internet.

Data opublikowania: 2020-09-11, 12:28:48
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji