Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 351 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus))

wsteczWstecz

2019-06-28, 12:11:47
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2019-06-28, 12:11:43
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2018-04-24, 13:48:15
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2018-04-23, 10:51:53
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2018-04-23, 10:50:18
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2017-08-01, 10:48:54
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2017-08-01, 10:48:49
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2017-08-01, 10:33:59
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2017-08-01, 10:33:53
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2017-07-31, 11:13:29
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2016-03-05, 11:18:47
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2016-02-28, 11:16:52
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

2016-02-28, 11:16:49
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1077)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze? (idp1077)

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka , opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej - do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim.
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji