Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 354 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus))

wsteczWstecz

2019-06-28, 12:14:44
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2019-06-28, 12:13:58
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2019-06-28, 12:13:55
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2019-03-08, 15:49:29
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 5. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2019-03-08, 15:49:20
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 5. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2017-08-01, 10:37:42
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 5. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2017-08-01, 10:37:39
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 5. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2016-02-28, 11:21:00
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 5. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2016-02-28, 11:20:53
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 5. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

2016-02-28, 11:20:50
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 5. Słownik użytych pojęć
Typ elementu: publikacja (idp1081)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

4. Słownik użytych pojęć (idp1081)

Dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Organ właściwy - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej - właściwego ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.).

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji