Jak załatwić sprawę,
wymagane dokumenty


Licznik odwiedzin: 138 (Jak załatwić sprawę,
wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny)

wsteczWstecz

2017-08-09, 10:18:32
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2017-08-09, 10:18:28
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2017-07-31, 09:23:19
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zaprzestanie publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2017-07-05, 18:23:36
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2017-07-05, 18:23:28
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2017-07-05, 14:51:27
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2016-02-28, 12:32:55
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2015-06-25, 14:42:00
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2015-06-25, 14:24:42
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2015-01-02, 13:42:13
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2014-11-28, 12:04:39
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2014-11-28, 12:00:58
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

2014-11-28, 12:00:50
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny
Typ elementu: publikacja (idp927)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

Wymagane dokumenty >> Karta Dużej Rodziny (idp927)

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2*) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.


_________________________
Art. 37. ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzące go rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji